Studietoelagen

Informatie over de studiebeurs in Vlaanderen

Studietoelagen studiebeurs

De kosten om te studeren kunnen hoog oplopen. Het is erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om onderwijs te volgen. Daarom kan steun aangevraagd worden tijdens het middelbaar en hoger onderwijs. Deze steun, aangeboden door de Vlaamse overheid wordt de studietoelage of studiebeurs genoemd.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een studiebeurs als student moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden.
Deze voorwaarden zijn afhankelijk van uw nationaliteit, uw inkomen alsook de opleiding en onderwijsinstelling

Uw nationaliteit

In principe moet u op 31 december van het schooljaar waarvoor u de studiebeurs aanvraagt Belg zijn.

Ook indien u geen Belg bent kan u een studietoelage krijgen. Om in aanmerking te komen moet u of moeten uw ouders al een tijdje in België wonen, werken of gewerkt hebben.

Indien je een EU-onderdaan bent dien je ook uiterlijk op 31 december van het schooljaar waarvoor je een studiebeurs EU-onderdaan te zijn én 5 jaar onafgebroken in België te wonen.
De EU bestaat uit de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Indien je een EER-onderdaan (Europese Economische ruimte) bent kan je in volgende gevallen een studietoelage aanvragen:
– Je hebt in de 2 jaar vóór 31 december van het jaar waarvoor je je studietoelage aanvraagt minstens 12 maanden in België gewerkt met een arbeidsovereenkomst van minstens 32 uur per maand.
of
– Je bent op 31 december van het jaar waarvoor je je studietoelage aanvraagt 2 jaar als zelfstandige ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

of

Indien je ouders EER-onderdaan zijn kan je een studiebeurs aanvragen indien minstens één van hen werkt (of gewerkt heeft) op 31 december van het jaar waarvoor je je studiebeurs aanvraagt:
– Als werknemer met een arbeidsovereenkomst van minstens 32 uur per maand, voor een periode van minstens 12 maanden. Die 12 maanden moeten niet noodzakelijk op elkaar aansluiten, maar ze moeten wel binnen een periode van 2 jaar liggen.
– Als zelfstandige minstens 2 jaar lang ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of in het handelsregister.

De EER bestaat uit de EU-landen aangevuld met Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Je komt ook in aanmerking voor een toelage als je uiterlijk op 31 december 2022 tot een van de volgende categorieën behoort:


Uw inkomen

Of u een studietoelage krijgt, hangt af van uw gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de perso(o)n(en) die in uw onderhoud instaan. Naast het loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij.De onderwijsinstelling en de studie

  • U moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Dit kunt u nakijken in het Hogeronderwijsregister. Bepaalde opleidingen komen niet in aanmerking. Er gelden specifieke voorwaarden voor studies in het buitenland.
  • Uw opleiding moet leiden tot het behalen van een diploma.
  • U moet nog voldoende studietoelagekrediet hebben.

Procedure

Als u wilt dat de afdeling Studietoelagen voor u een dossier opstart en onderzoekt of u in aanmerking komt voor een studietoelage, dan kunt u in het digitaal loket op de website www.studietoelagen.be uw profiel instellen vanaf 2 juni voorafgaand aan het academiejaar waarvoor u een toelage wenst:

  • U vult daar uw contactgegevens en bankrekeningnummer in.
  • U geeft aan dat u een dossier wenst (ofwel enkel het huidige academiejaar, ofwel elk jaar zolang u studeert).
  • U kunt een ouder die op hetzelfde adres woont toegang geven om het dossier op te volgen.

Let op: in het hoger onderwijs is de student zelf de rechthebbende van een eventuele studietoelage en ook zelf verantwoordelijk voor het in orde brengen van het dossier. Enkel de student kan zijn profiel instellen.

Zodra het dossier is opgestart, ontvangt u een e-mail met de vraag om de dossiergegevens na te kijken, eventueel aan te vullen en te bevestigen. Zodra het dossier in behandeling is, houdt de dossierbehandelaar u op de hoogte.

Bedrag

Een overzicht van de bedragen in het hoger onderwijs vindt u op de website van Studietoelagen. U kan er ook de maximale behandeltermijn van uw dossier terugvinden. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u bij de studentenvoorzieningen van uw onderwijsinstelling een voorschot aanvragen op uw studietoelage.

Wetgeving

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)